Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Cheardlann 7 - Fheidhmeanna

I gCeardlann 7 díríodh aire ar fheidhmeanna. Cuireadh am ar fáil chun naisc a dhéanamh idir ús iolraithe, seichimh iolraíocha, feidhmeanna easpónantúla agus feidhmeanna logartamacha. Mar chuid den phróiseas seo, léiríodh ceacht eiseamláireach ar conas e a chur i láthair scoláirí. Caitheadh roinnt ama freisin ag plé slite ina bhféadfaí an siollabas a sheicheamhú. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 7, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Físeáin Cheardlann 7

Cheardlann 7

Chuid 1

Cheardlann 7

Chuid 2

Cheardlann 7

Chuid 3

Acmhainní 

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Uimhreacha a imscrúdú i gcomhthéacs pdf-icon

Ús ioIraithe a imscrúdú PowerPoint-icon

Plean teagaisc agus foghlama ar sheichimh agus sraitheanna iolraíocha a fheidhmiú PowerPoint-icon pdf-icon

Fás líneach agus fás iolraithe geogebra-icon

Iarmhéid laghdaitheach PowerPoint-icon

Feidhmeanna easpónantúla a sheoladh isteach pdf-icon

An fheidhm y=2x a imscrúdú geogebra-icon

Tascanna séan PowerPoint-icon

Triail inmheachta scoláirí ar shéana Word-icon

Treoracha ar conas an triail inmheachta ar shéana a úsáid Word-icon

Buneolas ar fhás easpónantúil Video-Icon

e a amharcléiriú PowerPoint-icon

Iolrú scoite ionann is iolrú leanúnach geogebra-icon

e a thuiscint mar theorainn geogebra-icon

Plean teagaisc agus foghlama ar e a sheoladh isteach pdf-icon

Logartaim a sheoladh isteach pdf-icon

Buneolas ar fheidhmeanna logartamacha Video-Icon

Logartaim sa domhan inár dtimpeallVideo-Icon

Logartaim a úsáid chun uimhreacha níos mó ná 1 a leathnú amach agus a chrapadh isteachgeogebra-icon

Logartaim a úsáid chun uimhreacha níos lú ná 1 a leathnú amach agus a chrapadh isteach geogebra-icon

An gaol idir feidhmeanna easpónantúla agus feidhmeanna logartamacha a thuiscint geogebra-icon

Feidhmeanna a aistriú agus a scálú PowerPoint-icon

Gníomhaíocht ar ghrafanna feidhmeanna a mheaitseáil pdf-icon

Cineálacha feidhmeanna pdf-icon

Póstaeir mar achoimre ar fheidhmeanna cearnacha a aistriú agus a scalú pdf-icon

Mata boird don mheasúnú chun foghlama PowerPoint-icon

Gníomhaíochtaí réamhdhéanta tarsia webpage-icon

Bogábhar Formulator Tarsia a íoslódáil webpage-icon

  • New to projectmaths.ie