Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Workshop & Event Resources ›› Ceardlann 9 – Idirnaisc agus calcalas suimeálach

Intreoir

I gCeardlann 9 pléadh agus díríodh aire ar an tábhacht a bhaineann le naisc i dteagasc agus i bhfoghlaim na matamaitice. Rinneadh iniúchadh sa cheardlann ar na naisc éagsúla ab fhéidir le múinteoirí a dhéanamh ina rangsheomraí. Díríodh aire freisin sa cheardlann ar achar agus toirt i dtéarmaí eangacha solad, an riail thraipéasóideach agus calcalas suimeálach. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 9, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Físeáin Cheardlann 9

Ceardlann 9


Chuid 1

 

Ceardlann 9


Chuid 2

 

Ceardlann 9


Chuid 3

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Leabhrán acmhainní múinteoirí  pdf-icon

Naisc á ndéanamh sa rangsheomra mata  pdf-icon

Ar riail thraipéasóideach a sheoladh isteachpdf-icon

Ríomhanna bunaithe ar an riail thraipéasóideach excel-icon

Calcalas suimeálach a sheoladh isteach PowerPoint-icon

Plean teagaisc agus foghlama ar chalcalas suimeálach a sheoladh isteach PowerPoint-icon pdf-icon

Díorthach feidhme a aistrítear go hingearach a thuiscint geogebra-icon

Achar aghaidh Ionad Fóillíochta Bhaile Munna a ríomh geogebra-icon

Eangacha a sheoladh isteach PowerPoint-icon

Priosma a amharcléiriú geogebra-icon

Toirt solaid dhronuilligh a thuiscint geogebra-icon

Aon eangach déag ciúib geogebra-icon

Poster on the eleven nets of a cube pdf-icon

Póstaer ar eangacha ciúibpdf-icon

Póstaer ar eangacha ciúbóidigh pdf-icon

 

  • New to projectmaths.ie