Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Gaeilge ›› Staitisticí & Dóchúlacht
Tá dhá aidhm le haonad na dóchúlachta: soláthraíonn sé tuiscintí áirithe ar dlúthchuid iad de réiteach fadhbanna agus cuireann sé buntaca faoi aonad na staitisticí. Táthar ag súil leis go ndéanfaidh na scoláirí turgnaimh (lena n-áirítear ionsamhluithe), ina n-aonar agus ina ngrúpaí, agus gurb é sin an príomhbhealach ar a bhforbrófar eolas, tuiscint agus scileanna i dtaca le dóchúlacht. Ba chóir tagairtí a dhéanamh do na comhthéacsanna agus do na feidhmeanna cuí sa dóchúlacht.
Tá sé i gceist go gcaithfidh scoláirí an cúrsa staitisticí ar fad ag sonrú fadhbanna is féidir a chíoradh ach na sonraí cuí a úsáid, ag dearadh imscrúduithe, ag bailiú sonraí,
ag cíoradh agus ag úsáid patrún agus gaolta i sonraí, ag réiteach fadhbanna, agus ag cur torthaí in iúl. Baineann an snáithe seo freisin le heolas staitistiúil a léirmhíniú,
argóintí atá bunaithe ar shonraí a mheas, agus dul i ngleicle héiginnteacht agus le hathrú.
De réir mar a théann siad i ngleic leis an snáithe seo, agus ceangail a dhéanamh idir shnáitheanna éagsúla, forbróidh agus treiseoidh foghlaimeoirí a scileanna sintéise agus fadhbréitigh.-Ardteistiméireacht Siollabas Matamaitice leathanach 15
Acmhainní Ginearálta um Dóchúlacht agus Staitisticí
Pleananna Teagaisc & Foghlama

Plean 1: Tús eolais ar an Dóchúlacht (TS)
Plean 2: An Dóchúlacht agus an Mhinicíocht Choibhneasta (TS)
Plean 3: Trialacha Féaráilte le Dhá Dhísle 
Plean 4: Fothorthaí ar Bhoinn a Chaitheamh in Airde (TS)
Plean 5: Tús Eolais ar Chártaí Imeartha (TS)

 

 Census at School Áireamh Idirnáisiúnta ar Leanaí trína ndéantar fíorshonraí a bhailiú agus a scaipeadh ionas gur féidir le múinteoirí agus daltaí iad a úsáid i láimhseáil sonraí, in ICT agus ar fud an churaclaim le haghaidh teagaisc agus foghlama.
Comhad a sholáthraíonn sonraí maidir le ceisteanna a chur, sonraí a bhailiú, sonraí a anailísiú agus na torthaí a léirmhíniú. 
Ceardlann 1 – Staitisticí & Dóchúlacht
Torthaí Foghlama – Acmhainní

Torthaí foghlama 1.1

Comhaireamh

Torthaí foghlama 1.2

Coincheapa na dóchúlachtaí

Bileoga oibre scoláirí ar luach ionchais ó Cheardlann 10

Torthaí foghlama 1.3

Torthaí ar phróisis randamacha

Torthaí foghlama 1.4

Réasúnú staitistiúil, ionas gur tomhaltóirí feasacha ar staitisticí a bheidh iontú ar ball

Torthaí foghlama 1.5

Sonraí a fháil, a bhailiú agus a eagrú

Torthaí foghlama 1.6

Sonraí a léiriú le graif agus le huimhreacha

Póstaer a thaispeánann na bealaí éagsúla chun sonraí a léiriú go grafach.

Torthaí foghlama 1.7

Anailís a dhéanamh ar shomraí, iad a léirmhíniú agus tátail a bhaint astu

Bileoga oibre ar staitisticí infeireacha ó Cheardlann 10
  • New to projectmaths.ie